Zadania Centrum wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. 2023 poz. 100 z późn. zm.), dotyczy systemu wspierania osób niepełnosprawnych . Reguluje orzekanie o niepełnosprawności oraz określa m.in. takie kwestie, jak: rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ich prawa, obowiązki uprawnienia, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej, szkolenie osób niepełnosprawnych.

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy jest osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała odpowiednie orzeczenie.

Niepełnosprawność jest wynikiem wypadków, chorób oraz wad wrodzonych; stanowi barierę i przeszkadza w wykonywaniu zadań życiowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest pierwszym, podstawowym elementem działań pomocowych na rzecz osoby niepełnosprawnej. Obecnie obowiązują trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Wydawaniem orzeczeń zajmuje się m.in. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Zespół ten wydaje orzeczenia dla potrzeb pozarentowych, a w szczególności dla potrzeb korzystania z systemu pomocy społecznej, ulg i uprawnień, systemu środowiskowego wsparcia i samodzielnej egzystencji, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i in.

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające wg algorytmu Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadań określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 1190 ze zm. ) są dzielone na realizację poszczególnych działań w drodze uchwały Rady Powiatu (zgodnie z art.35a ust. 3 Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych należy:

 1.  opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie :
  • rehabilitacji  społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2.  współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej  w opracowywaniu   i realizacji programów, o których mowa wyżej;
 3.   udostępnianie, na potrzeby pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, samorządu województwa oraz wojewody lubelskiego,  informacji o realizacji programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4.  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 5.  dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych;
 6. kontrola organizatorów  turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków prowadzonych przez tych organizatorów, funkcjonujących na terenie powiatu, pod kątem prawidłowości realizacji turnusów, a w szczególności warunków pobytu   i jakości świadczeń udzielanych osobom  niepełnosprawnym,
 7.  dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych;
 8.  dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 9.  dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 10.  dofinansowywanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 11.  dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony