Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie

został powołany Zarządzeniem nr 12 Starosty Włodawskiego z dnia 11 czerwca 1999ri.

Dawid Kotlarek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie

Sylwia Sławińska - Sekretarz

Kontakt

Adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Józefa Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
Tel. 82 57 25 346
fax 82 57 25 538
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 730 do 1530


Zgodnie z art. 6 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie jest właściwy miejscowo do rozpatrywania spraw osób:

 1. zamieszkujących na stałe na terenie powiatu włodawskiego;
 2. bezdomnych;
 3. przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 4. przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 5. przebywających w domach pomocy społecznej ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Do zadań powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o:
  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 2. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:
  • dorosłych na podstawie aktualnego orzeczenia wydanego przez:
   • Powiatowy/Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
   • Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • Orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;
   • Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydanego przed 1 stycznia 1998r.;
  • dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby która nie ukończyła 16 roku życia należy złożyć:

 1. wniosek podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego wraz z aktem urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np. dokumentacja leczenia, opinie psychologiczne, pedagogiczne (oryginały lub uwierzytelnione kopie);
 4. uwierzytelnione kopie wcześniejszych orzeczeń.

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w zespole:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podpisany przez wnioskodawcę;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np. dokumentacja leczenia, opinie psychologiczne, pedagogiczne (oryginały lub uwierzytelnione kopie);
 4. uwierzytelnione kopie wcześniej uzyskanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub kopie orzeczeń o niezdolności do pracy wydanych przez organy rentowe.

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. dla osoby powyżej 16 roku życia jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x45 mm
Nowe terminy ważności orzeczeń wydanych na czas określony tutaj

Aktualne wnioski można pobrać tutaj:

Wnioski

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony