Wnioski do pobrania

Dzienny Dom Senior+ we Włodawie

Pliki do pobrania w formacie docx

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” WE WŁODAWIE  


Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pliki do pobrania w formacie doc

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.) 

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY przed 16 r.ż.)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Plik do pobrania w formacie pdf

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

PPW WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA

PPW-K KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM

 


Wnioski tylko dla obywateli z Ukrainy

Wnioski tylko dla obywateli z Ukrainy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PFRON

Pliki do pobrania w formacie pdf

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


AKTYWNY SAMORZĄD 2024

Pliki do pobrania w formacie pdf

Zarządzanie nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia procedury wyboru i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2024 r., którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie do pobrania w formie pdf tutaj

Na podstawie rozdziału II ust.9 dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II programu „Aktywny samorząd” od 15 kwietnia 2024r. osoby składające wniosek w formie papierowej obowiązane są do złożenia oświadczenia o wykluczeniu cyfrowym do pobrania w formie pdf Oświadczenie o wykluczeniu cyfrowym

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zaświadczenie lekarskie A1

Oświadczenie A1

Obszar A Zadanie 2 – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zaświadczenie lekarskie A2

Oświadczenie A2

Obszar A Zadanie 3 – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Oświadczenie A3

Oświadczenie o potrzebie korzystania z tłumacza języka migowego

Obszar A Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Oświadczenie A4

Zaświadczenie lekarskie A4

Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Oświadczenie B1

Zaświadczenie lekarskie B1 - osoby niewidome, głuchoniewidoma, słabowidzące

Zaświadczenie lekarskie B1 - niedowład kończyn górnych

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Oświadczenie B2

Zaświadczenie lekarskie B2

Obszar B Zadanie 3 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

Oświadczenie B3

Zaświadczenie lekarskie B3

Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Oświadczenie B4

Zaświadczenie lekarskie B4

Obszar B Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Oświadczenie B5

Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka elektrycznego

Oświadczenie C1

Zaświadczenie lekarskie C1

Obszar C Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Oświadczenie C2

Obszar C Zadanie 3 – zakup protezy kończyny,

Oświadczenie C3

Zaświadczenie lekarskie C3

Obszar C Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Oświadczenie C4

Zaświadczenie lekarskie C4

Obszar C Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Oświadczenie C5

Zaświadczenie lekarskie C5

Obszar D- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie D

Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ II – STUDENT

Zaświadczenie ze szkoły

oświadczenie MII

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony