Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa,tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485  tel/fax. 82 57 25 538 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie


2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.


3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Rudko e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu 825725710. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.


4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np.skany obrazów). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących;
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.


5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.


7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony


8. Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowane jest we Włodawie w budynku  przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 66 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lokal zajmuje pomieszczenia na parterze. Do budynku prowadzi 1 wejście (od ul. Sokołowskiego) - 7 stopni wraz z podjazdem dla osób poruszających na wózku.,

Wejścia oraz podjazd posiadają poręcze.

Główny korytarz, toaleta oraz pokoje dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem znajduje się parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.


9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie wypełniając obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3 i art. 11ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243), informuje osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – zwane dalej osobami uprawnionymi – o dostępnych usługach pozwalających na komunikowanie się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

Osoba uprawniona może skorzystać następujących środków wspierających komunikowanie się:

1) poczty elektronicznej, wysyłając informacje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inny adres podany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej;

2) elektronicznej skrzynki podawczej;

3) faksu, wysyłając informacje na numer 82 57 25 538.

Osoba uprawniona ma ponadto prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej –

tj. osoby, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Osoba uprawniona ma również prawo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przysługuje osobie uprawnionej, tj.  będącej osobą niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016 ). 

Aby osoba uprawniona mogła skorzystać  ze  świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, wskazując wybraną przez siebie metodę komunikowania się do Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, powinno być dokonane pisemnie za pomocą:

poczty elektronicznej - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxu - na numer  82 57 25 538, podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zapewnienia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem i możliwym terminem realizacji świadczenia lub informację o innej formie realizacji uprawnienia.


10. Informacje dodatkowe

Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie nie posiada aplikacji mobilnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Adres urzędu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 710, 82 57 25 485
tel/fax. 82 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:3

 

ePUAP2

I

Mapa strony